Förbesiktningar

  • 4 900 kr

En förbesiktning eller en så kallad kontrollbesiktning kan påkallas av både köpare eller säljare och sker för att det finns misstanke om bygg fel eller för att


I lager
Dela
Artikelnummer: 4

En förbesiktning eller en så kallad kontrollbesiktning kan påkallas av både köpare eller säljare och sker för att det finns misstanke om bygg fel eller för att få en lägesrapport innan bygget färdigställs och ska slutbesiktigas.                                                               

Förbesiktning kan även ske när ett hus byggs. Alla typer av besiktningar blir som ett instrument för byggherren, så att man är säker på att kvaliteten av byggnationen hålls och att det blir som det är beställt.

Besiktningar sker ofta efter att en del av själva byggnationen är klar, men de kan även göras under arbetets gång.

En förbesiktning görs för att kunna konstatera status och skick på huset, så väl som dess omgivning. Detta inför en ombyggnation, tillbyggnation och så vidare. Denna besiktning är inte obligatorisk, men kan genomföras om det råder oklarheter eller meningsskiljaktigheter mellan entreprenör och byggherren. Båda har möjlighet att begära förbesiktning.

Att göra en förbesiktning är för att fastställa den aktuella statusen. Det är något som ligger i vådas intressen att se till att man får reda på hur det ligger till. Det gör att man slipper missförstånd.

Det kan även göras en förbesiktning för en del av det arbete som ska göras under själva byggnationen. Man kan även begära en förbesiktning om det är så att den som äger huset börjar använda en del av det som byggts, innan det är helt klart


_________________________________________________________________________________________________

När besiktningen är klar får du, samtliga entreprenörer och KA ett besiktningsutlåtande. 

Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.


Besiktningen görs i enlighet med AB/ABT,HF09, ABS09 och konsumenttjänstlagen.

Detta ingår i priset.

En förbesiktning.
Startmöte
Upp till 2 timmar på plats.
Kallelse till parter
Administration av handlingar
Inläsning av entreprenad
Restid
Utlåtande

Be om offert eller ställ en fråga genom att klicka här  eller ring oss 08-12854888

Uppdragsbekräftelse och kallelse

Processen för en förbesiktningen börjar med att besiktningsmannen skriftligen bekräftar att han eller hon tar på sig uppdraget. I denna bekräftelse skall det också tydligt framgå vilken fastighet som är föremål för besiktningen samt vem eller vilka det är som beställt slutbesiktningen.

Efter att besiktningsmannen har bekräftat uppdraget kommer han eller hon att skicka ut en kallelse till besiktningen. Kallelsen ska skickas till parterna minst två veckor innan dagen för slutbesiktningen. I kallelsen ska det framgå vilka handlingar som besiktningsmannen behöver för att kunna genomföra slutbesiktningen.

Startmöte

Startmötet är som namnet antyder det möte som utgör starten på förbesiktningen. Eftersom en förbesiktning är en process som är formaliserad bör parterna vara fullt införstådda i dessa formalia. Startmötet använder besiktningsmannen till stor del för att informera parterna om de formalia som gäller för besiktningen.

Startmötet börjar med att besiktningsmannen anländer före utsatt tid för att själv informera sig om entreprenaden är redo för att besiktiga. Det finns ingen anledning att genomföra en besiktning av en entreprenad som helt uppenbart inte är avslutad.

Om besiktningsmannen anser att en förbesiktningen kan genomföras går han eller hon igenom formerna för förbesiktningen med parterna varefter de har möjlighet att framföra om de anser att besiktningsmannen på något sätt är jävig, att han eller hon står i beroendeförhållande till en av parterna, eller om det finns andra skäl som på något sätt skulle vara hinder för att förbesiktningen ska kunna genomföras. Vid startmötet ska besiktningsmannen också få ta del av eventuella handlingar och relevant information som han eller hon inte fått ta del i tidigare.


Önskas pris med besiktningsmän från resp. fack – Bygg, Rör, El samt Ventilation kontakta oss för offert.  

*Om besiktningen överskrider 2 timmar på plats debiteras löpande 1390kr ink moms per påbörjad timme.