Slutbesiktningar

  • 5 500 kr

En slutbesiktning syftar till att kontrollera att entreprenaden utförts på ett korrekt sätt.


I lager
Dela
Artikelnummer: 2

En slutbesiktning syftar till att kontrollera att entreprenaden utförts på ett korrekt sätt.                                                                                                                                                                                                                  
En slutbesiktning ska utföras om någon av parterna, beställaren eller entreprenören, begär det.

Det som besiktningsmannen gör vid en slutbesiktning är att kontrollera om arbetet, entreprenaden, utförts på det sätt som parterna kom överens om innan arbetet påbörjades samt att arbetet utförts i enlighet med gällande lagar och regleringar. Besiktningsmannen ska också bedöma om arbetet utförts på ett professionellt, fackmannamässigt, sätt.

Alla delar av fastigheten ska besiktigas och besiktningsmannen ska vara oberoende i relationen med parterna.

En slutbesiktning betalas av den som beställt den, vilket oftast är konsumenten.

Syftet med besiktningen är att:

  • Kontrollera att entreprenören utfört det man har kommit överens om enligt skrivna kontraktshandlingar
  • Ge en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört och att arbetet är slutfört
  • Få besked om att entreprenaden är godkänd eller ej
  • Arbetet är enligt BBR Boverkets Byggregler, branschregler samt fackmässighet

När besiktningen är klar får du, samtliga entreprenörer och KA ett slutbesiktningsutlåtande. 

Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

Besiktningen görs i enlighet med AB/ABT,HF09, ABS09 och konsumenttjänstlagen.

Be om offert eller ställ en fråga genom att klicka här  eller ring oss 08-12854888


Detta ingår i priset.

Startmöte och Slutmöte
En slutbesiktning.
Upp till 2 timmar på plats.*
Kallelse till parter
Administration av handlingar
Inläsning av entreprenad
Restid
Utlåtande


Önskas pris med besiktningsmän från resp. fack – Bygg, Rör, El samt Ventilation kontakta oss för offert.  Annars utförs den på egenkontroller  från entreprenör. 


Ny slutbesiktning

Det viktigaste som besiktningsmannen meddelar vid slutmötet är om entreprenaden är godkänd eller inte. Besiktningsmannen måste protokollföra anledningen till att entreprenaden inte godkänts. Det ska särskilt betonas att mindre fel inte får utgöra ett hinder för godkännande men även att mindre fel i större omfattning inte får hindra ett underkännande. Om entreprenaden underkänts skall en ny besiktning utföras. Entreprenören är den part som skall meddela när felen är åtgärdade och en ombesiktning är möjlig.

Vilka konsekvenser har en godkänd respektive underkänd slutbesiktning?

En slutbesiktning kan få konsekvenser på flera plan. En av de viktigaste konsekvenserna av en slutbesiktning är det juridiska skyddet den ger parterna. I utlåtandet från slutbesiktningen framgår det tydligt om entreprenaden är godkänd eller inte och vilka fel som då eventuellt behöver åtgärdas. Detta är ett stort skydd för konsumenten som annars kanske inte skulle kunnat hävda sin rätt då denne ofta saknar fackmannakunskaper.

Enligt ABS ska de fel som besiktningsmannen antecknat vara åtgärdade av entreprenören senast två månader efter slutbesiktningen, om inte parterna kommer överens om annat. Om parterna kommit överens om annat ska det också antecknas.

Besiktningsutlåtandet skall vara parterna tillhanda senast tre veckor efter det att besiktningen utförts, då är också besiktningsmannens uppdrag att betrakta som slutfört.

Sammanfattning – Vad ingår i en besiktning av en entreprenad?

Vad ingår i en besiktning av en entreprenad? En slutbesiktning av en entreprenad är ett mycket bra sätt för en beställare, konsumenten, att få klart för sig om entreprenaden utförts på ett korrekt sätt eller inte.
Den besiktningsman som ska utföra slutbesiktningen ska göra detta oberoende av någon av parterna och han eller hon ska också följa de formalia som gäller för en slutbesiktning.

I det besiktningsutlåtande som besiktningsmannen upprättar ska det tydligt framgå om entreprenaden är godkänd eller inte samt vad som eventuellt är fel. Entreprenören har två månader på sig att åtgärda felen som besiktningsmannen noterat.


* Om besiktningen överstiger 3 timmar på plats debiteras löpande 1390kr ink moms per påbörjad timme.


Utomhus

5 900 kr

OVK

950 kr 750 kr