Analys

  • 1 190 kr

Tack vare DNA-teknik kan vi numera rapportera mycket låga halter av Äkta hussvamp i mycket små mängder prov.   Vi kan också analysera enbart sporer vi


I lager
Dela
Artikelnummer: 21

Tack vare DNA-teknik kan vi numera rapportera mycket låga halter av Äkta hussvamp i mycket små mängder prov.   


Vi kan också analysera enbart sporer vilket inte varit möjligt tidigare. Ytterligare en fördel med den nya analysen är att vi ger svar på om det är Äkta hussvamp (Serpula lacrymans) eller dess nära släkting Timmergröppa (Serpula himatoides), information som kan vara avgörande när det kommer till omfattning på sanering.

Mikrobiologisk basanalys, mikroskopi - Express - 8 dagar
Provtyp

Byggnadsmaterial
Övrigt fast material

I analysen ingår: Totala halten levande och döda mögel och bakterier. Artbestämning av förekommande levande mikroorganismer. Identifiering av de viktigaste indikatororganismerna: Streptomyces, Stachybotrys, Penicillium chrysogenum, Aspergillus versicolor och Chaetomium. Material: alla byggnadsmaterial Detta ger en bedömning om materialet kan anses mikrobiologiskt skadat eller inte. Analysen kan användas vid kontroll av en skadas förekomst eller utbredning.

Rötskadeanalys - Express 3 dagar
Provtyp 
Byggnadsmaterial
Ytmaterial
Övrigt fast material

I analysen ingår artbestämning av rötsvampar/storsvampar som förekommer i provet inklusive Äkta hussvamp. OBS! Provet måste bestå av angripet virke alternativt en fruktkropp eller mycel (svamptrådar). Ej limmat trä eller masonit

Åldersbedömning av rötskador 5 dagar
Provtyp
Byggnadsmaterial
Trä
Ytmaterial
Övriga matriser
Övrigt fast material

Denna analys kan endast beställas i samband med en Rötskadeanalys


Betongprofil - Express 3 dagar
Provtyp

Byggnadsmaterial
Ytmaterial
Övrigt fast material

Används för att bedöma fuktorsakad kemisk nedbrytning av mattlim och mjukgörare i plastmattor. Genom analys av betongprover på olika djup kan vi bedöma hur djupt ner i betongkonstruktionen ämnena finns lagrade. Proven tas på valfri plats och i skikt om hela centimeters djup. Haltbestämning av 1-butanol och 2-etyl-1-hexanol. I kombination med andra avvikande ämnen kan resultatet användas för att bedöma utbredning av ett skadat område.


Radon.

Radon är en luktfri, färglös radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Radon är osynligt, det luktar inget och smakar inget. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Radon i inomhusluft är en allvarlig hälsorisk. Varje år dör 500 personer i lungcancer till följd av radon i inomhusluften. Med anledning av detta skärptes lagstiftningen avseende radon i bostäder och arbetsplatser under 2018. Många kommuner kräver in resultat av radonmätning för att kartlägga beståndet.

Vanligaste radonkällan är från marken runt och under fastigheten. Hur mycket radon som kommer in i fastigheten beror på markens genomsläpplighet och hur tät husgrunden är. Radon letar sig in via sprickor i betonggolv, rör och ledningar, avloppsbrunnar, oventilerade torpargrunder m.m.
Av de byggnadsmaterial som har använts i Sverige är det endast lättbetong innehållande alunskiffer, sk. blåbetong som ger problem med radon i inomhusluften. Blåbetong tillverkades från 1929 till 1975.

Rådgivande korttidsmätning

Vi rekommenderar att ni mäter med minst två detektorer per villa/lägenhet.

En rådgivande korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp eller som snabbkontroll för att ta reda på om utförd radonsanering har gett effekt.

Mätningen ska pågå minst 7 dagar (längre mättid ger säkrare mätvärden).

Resultatet är i vissa fall osäkert och bör därför tolkas därefter.

Observera att en rådgivande korttidsmätning ALDRIG ger årsmedelvärde. En rådgivande mätning bör alltid följas upp med en långtidsmätning.

*Spårfilmsdetektorerna ska alltid placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Exempelvis räknas inte badrum, förråd och tvättstuga som bostadsrum.

*Mätningen skall genomföras med minst två spårfilmsdetektorer.

*Om bostaden består av endast ett våningsplan placeras två spårfilmsdetektorer ut i två olika bostadsrum. Finns det endast ett bostadsrum placeras båda detektorerna i det rummet. Består bostaden istället av två eller fler våningsplan med bostadsrum placeras en detektor på varje av dessa plan.

Mätning som privatperson

Följande krav ställs för att erhålla årsmedelvärde från en radonmätning i villa/lägenhet (samma regler gäller för andra typer av bostäder).

*Spårfilmsdetektorerna ska alltid placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Exempelvis räknas inte badrum, förråd och tvättstuga som bostadsrum.

*Mätningen skall genomföras med minst två spårfilmsdetektorer.

*Om bostaden består av endast ett våningsplan placeras två spårfilmsdetektorer ut i två olika bostadsrum. Finns det endast ett bostadsrum placeras båda detektorerna i det rummet. Består bostaden istället av två eller fler våningsplan med bostadsrum placeras en detektor på varje av dessa plan.

*Mätningen ska göras under eldningssäsongen som börjar den 1/10 och slutar den 30/4, dessutom ska mätningen pågå i minst 60 dagar.

Radonmätning flerbostadshus

Följande rekommendationer för radonmätning i flerbostadshus ges av Strålsäkerhetsmyndigheten; de flesta kommuner kräver att dessa rekommendationer följs.

* Alla lägenheter med direkt markkontakt, dvs. på markplan utan källare eller i källare, ska mätas.

* På övriga våningsplan ska minst 20 procent av lägenheterna och minst en lägenhet per plan mätas.

* Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller till andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten. Anledningen är att markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

* Spårfilmsdetektorerna ska alltid placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum eller vardagsrum. Exempelvis räknas inte badrum, förråd eller tvättstuga som bostadsrum.

* Mätningen skall genomföras med minst två spårfilmsdetektorer.

* Om lägenheten består av endast ett våningsplan placeras två spårfilmsdetektorer ut i två olika bostadsrum. Finns endast ett bostadsrum placeras båda detektorerna i det rummet. Består lägenheten istället av två eller fler våningsplan med bostadsrum placeras en detektor på varje av dessa plan.

* Tänk på att mäta några fler lägenheter än vad som krävs. Det är lätt hänt att de som bor i lägenheterna råkar städa bort detektorerna.

* Mätningarna ska göras under eldningssäsongen som börjar den 1/10 och slutar den 30/4, dessutom ska mätningen pågå i minst 60 dagar.


Mätning lokal/arbetsplats

Följande rekommendationer för radonmätning i lokaler/arbetsplatser ges av Strålsäkerhetsmyndigheten.

* Varje huskropp ska mätas.

* En mätning ska pågå minst två månader, gärna upp till tre månader.

* På bottenvåning med markkontakt eller plan under jord ska det placeras en spårfilmsdetektor i minst var femte lokal med stadigvarande vistelse.

* I våningsplan ovan mark skall normalt minst en spårfilmsdetektor placeras på varje plan med permanenta arbetsplatser och minst en detektor per 500 m².

* Minst två spårfilmsdetektorer ska användas till varje huskropp.

* Mätningarna ska göras under eldningssäsongen som börjar den 1/10 och slutar den 30/4.


Vid beställning av prov som kräver förstörande ingrepp står beställaren för efterlagning, som avropas separat.