Överlåtelsebesiktning

 • 12 900 kr

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden.        


I lager
Dela
Artikelnummer: 16

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden.                                                      

Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse).

Vem kan utföra en överlåtelsebesiktning? Lagen ställer inga krav på hur en överlåtelsebesiktning ska utföras eller på besiktningsmannens yrkeskompetens. 

Varför ska ett hus besiktigas? Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att bli nöjd med sitt köp och att kontrollera att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt jordabalken kapitel 4 § 19. Överlåtelsebesiktningen minskar därmed risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.


Det här gör vi vid en besiktning

Här är några exempel på vad som kan ingå i vår besiktning:

 • Genomgång av upplysningar som lämnats av säljare.
 • Okulär besiktning, vilket innebär att besiktningsteknikern använder sina sinnen och sin kunskap.
 • Fuktindikering eller fuktmätning. Fuktindikering görs utan ingrepp i byggnaden.
 • Kontroll av byggnadens riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning och fuktmätning.
 • Rekommendation om fördjupad undersökning då skador upptäcks.

Detta gör vi inte vid en besiktning

De områden som ligger utanför bostadsbyggnaden, som exempelvis altan och tomtmark, brukar vara undantagna från besiktningen om inte annat är överenskommet. Byggnadsdelar eller ytor som inte är åtkomliga, till exempel vind eller krypgrund som saknar inspektionsluckor eller tak täckta med snö eller tak som ej stege kan inte besiktigas. I de fallen rekommenderar besiktningsmannen utförligare undersökning.

Följande delar ingår inte, dessa bör kontrolleras av fackman inom respektive område:

 • El-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer.
 • Skorsten, eldstäder och värmepanna.
 • Hushållsmaskiner och annan maskinell utrustning.
 • Radon och asbest.
 • Vattnets kvantitet och kvalitet.

Ni kan begära offert om ni vill att ovan skall ingå i er besiktning, [email protected]