Hur lång tid tar besiktningen?


Ofta tar ett normalstort hus kring 4 timmar att utföra en husbesiktning på, men det kan såklart även det variera.


Boka besiktning

Beroende på dina behov, så finns det olika byggbesiktningar att boka. Du kan komma att ha behov av en kontrollansvarig för att sköta olika projekt. Det är bra att anlita en kontrollansvarig som är certifierad och det gärna så tidigt som möjligt i processen.

Det gör att den besiktningsman du anlitar är med från start till slut och som har full koll på allt som har med ditt byggprojekt att göra. Med en kontrollansvarig får du rådgivning så väl som hjälp med pappersarbete och byråkrati. När en entreprenad är avslutad så behövs oftast även en slutbesiktning och bland dessa finns det flera att välja mellan.

Samma sak gäller när det kommer till husbesiktning. Då kan du komma att behöva förbesiktning så väl som slutbesiktning eller efterbesiktning.

Du kan boka besiktning av andra saker som gäller huset med, så som fuktbesiktning, ovk-besiktning, som är obligatorisk ventilationskontroll och takbesiktning.


Varför behövs besiktning?

Varför ska du anlita en besiktningsman? Om du är en privatperson så kan du med en besiktningsman få hjälp att uppfylla din del av undersökningsskyldigheten. Vi hjälper till att undersöka skicket på huset och de vet även vad de ska titta efter. En besiktningsman kan tolka olika tecken som kan tyda på fel och vet vilka frågor som bör ställas.

När du som privatperson har gjort en mindre renovering av Er befintliga bostad, ska köpa eller bygga ett nytt hus kan du ha behov av att anlita en besiktningsman. Syftet med en besiktning är att fastställa att utfört eller pågående arbete uppfyller och är i enlighet med de fordringar som anges i kontraktet. Som beställare hos Entreprenadbesiktning AB får du alltid besiktningsutlåtanden som är korrekta och följer juridiken i allmänna bestämmelser. Besiktningsutlåtanden avseende nyproduktion, renovering, om/tillbyggnad utförs alltid enligt allmänna bestämmelser för besiktning (HF09, ABS09 samt Konsumenttjänstlagen).

 
Vad gör en besiktningsman?

En besiktningsman kan komma till nytta när du ska bygga nytt, när du ska sälja ett hus eller ska köpa det. Om en entreprenad har avslutats, så ska det oftast ske en slutbesiktning. Vid husköp, eller köp av bostadsrätt, så har du undersökningsplikt. Det innebär att det är ditt ansvar att hitta eventuella fel och brister. Det kan du göra med hjälp av en av våra oberoende besiktningsmän.

Du som äger ett hus kan även ha nytta av en besiktningsman, då de utför flera olika typer av besiktningar exempelvis för besiktning, slutbesiktning, särskild besiktning, garantibesiktning, fuktbesiktning och OVK-besiktning. Om du köper ett hus, eller en bostadsrätt, så har du undersökningsplikt, vilket innebär att det är ditt ansvar att hitta eventuella fel och brister. Det kan du göra med hjälp av en oberoende besiktningsman. Du som äger ett hus kan även ha nytta av en besiktningsman, då de utför flera olika typer av besiktningar.

Dessa kan vara förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, särskild besiktning, garantibesiktning, överlåtelsebesiktning, fuktbesiktning, tak besiktning och ovk-besiktning.


Behöver du detta?

Du kan anlita en person som utför besiktningar både vid köp och försäljning av hus, men viktigt är att besiktningen görs innan köpekontraktet är signerat. Det går att få ett hus besiktat efter att kontraktet är påskrivet, men det är viktigt att det finns med en klausul som tillåter det.

I denna klausul bör det även stå med vilka rättigheter du har om besiktningen visar på brister i bostaden, exempelvis prisavdrag eller hävning.


Vill du veta hur stor bostadsrätten är?

Som ett komplement till vår bostadsrättsbesiktning kan vi även hjälpa dig med areamätning. Vi kontrollerar då att bostadsrättens boyta också är den verkliga. Säljaren är ansvarig för att boarean överensstämmer med det som framgår i objektbeskrivningen .Fördelarna med att besiktiga bostadsrätten

 • Som köpare får du hjälp att undersöka skicket på din blivande bostad

 • Som säljare får du hjälp att upptäcka eventuella brister som du kan åtgärda för en bättre affär

 • Det utförliga protokollet med förklaringar, graderingar och symboler från besiktningen beskriver bostadsrättens skick

 • Bra beslutsunderlag för att skapa en tryggare lägenhetsaffär


Uppdragsbekräftelse och kallelse

Processen för en besiktning (förutom statusbesiktning) börjar med att besiktningsmannen skriftligen bekräftar att han eller hon tar på sig uppdraget. I denna bekräftelse skall det också tydligt framgå vilken fastighet som är föremål för besiktningen samt vem eller vilka det är som beställt besiktningen.

Efter att besiktningsmannen har bekräftat uppdraget kommer han eller hon att skicka ut en kallelse till besiktningen. Kallelsen ska skickas till parterna minst två veckor innan dagen för slutbesiktningen. I kallelsen ska det framgå vilka handlingar som besiktningsmannen behöver för att kunna genomföra slutbesiktningen.

Startmöte

Startmötet är som namnet antyder det möte som utgör starten på slutbesiktningen. Eftersom en besiktning är en process som är formaliserad bör parterna vara fullt införstådda i dessa formalia. Startmötet använder besiktningsmannen till stor del för att informera parterna om de formalia som gäller för besiktningen.

Startmötet börjar med att besiktningsmannen anländer före utsatt tid för att själv informera sig om entreprenaden är redo för att besiktiga. Det finns ingen anledning att genomföra en besiktning av en entreprenad som helt uppenbart inte är avslutad.

Om besiktningsmannen anser att en besiktning kan genomföras går han eller hon igenom formerna för slutbesiktningen med parterna varefter de har möjlighet att framföra om de anser att besiktningsmannen på något sätt är jävig, att han eller hon står i beroendeförhållande till en av parterna, eller om det finns andra skäl som på något sätt skulle vara hinder för att slutbesiktningen ska kunna genomföras. Vid startmötet ska besiktningsmannen också få ta del av eventuella handlingar och relevant information som han eller hon inte fått ta del i tidigare.


Slutbesiktningen avslutas med ett slutmöte

Efter det att alla arbeten som omfattats av entreprenaden har besiktigats kommer besiktningsmannen att kalla till ett slutmöte för att delge sin sammanfattning av besiktningen. Vid ett slutmöte för en slutbesiktning kommer besiktningsmannen att meddela om entreprenaden har godkänts eller inte, samt om detta kommer att få rättsliga följder.

Vid slutmötet kan parterna komma överens om hur fel som upptäckts av besiktningsmannen ska avhjälpas. Även sättet på vilket utlåtandet avseende slutbesiktningen ska skickas ut diskuteras.

Besiktningsutlåtandet

Besiktningsmannen kommer efter att slutbesiktningen är avslutad att författa ett besiktningsutlåtande. Besiktningsutlåtandet är ett tämligen omfattande protokoll som detaljerat beskriver den entreprenad som ska slut besiktigas, vad som besiktigats på denna entreprenad samt besiktningsmannens utlåtande om varje del av det som besiktigats.

Några exempel ur innehållet i ett besiktningsutlåtande

Kallelse med mera:

 • Vilken typ av besiktning det var fråga om, till exempel slutbesiktning
 • Datum, tid och plats för besiktningen
 • Namn på besiktningsmannen samt hur han eller hon utsetts
 • Vilken fastighet det är som slutbesiktigades
 • Uppgifter om parterna, entreprenören och beställaren
 • Personer som eventuellt företrätt parterna, till exempel experter eller jurister
 • Parterna skall tillfrågas om en kallelse till slutbesiktningen kom dem till del som den skulle
 • Parterna synpunkter på om besiktningsmannen har varit jävig eller ej

Entreprenadens omfattning:

 • Handlingar som visar på överenskommelser angående entreprenaden samt entreprenadens omfattning
 • Anteckningar om avtal som ligger till grund för slutbesiktningen
 • Information om det finns delar av entreprenaden som omfattas av krav på intyg. Några exempel på arbeten som kan kräva intyg kan vara elektriska arbeten samt vatten och avlopp

Själva besiktningen:

 • Anteckningar om alla de områden som besiktigats samt om det finns fel att rapportera
 • Information om det finns delar av entreprenaden som inte kunnat besiktigas, det kan till exempel vara nedgrävda ledningar. Parterna kan också ha kommit överens om att vissa delar av entreprenaden ska undantas från besiktning för att de till exempel inte kunnat färdigställas på grund av dåligt väder. De delar som inte kunnat besiktigas på grund av till exempel väder bör besiktigas vid ett senare tillfälle

 Fel

 • Besiktningsmannens uppfattning om vad som är fel i entreprenaden. Om parterna är överens om hur felet ska åtgärdas eller om parterna är överens om att felet inte ska åtgärdas ska det framgå tydligt i protokollet eftersom det kan få framtida juridiska konsekvenser
 • Eventuella fel som besiktningsmannen inte anser vara entreprenörens ansvar ska också protokollföras

Särskild utredning och reklamation

 • Om besiktningsmannen inte kan bedöma ett eventuellt fel kan det lämnas över till en så kallad särskild utredning. Det ska framgå i besiktningsutlåtandet vem som ska utföra den särskilda utredningen, när denna utredning skall vara avslutad samt vem som skall betala för utredningen
 • De fel som besiktningsmannen hittat och antecknat i utlåtandet skall anses vara reklamerade av beställaren per det datum då slutbesiktningen utfördes

Ny slutbesiktning

Det viktigaste som besiktningsmannen meddelar vid slutmötet är om entreprenaden är godkänd eller inte. Besiktningsmannen måste protokollföra anledningen till att entreprenaden inte godkänts. Det ska särskilt betonas att mindre fel inte får utgöra ett hinder för godkännande men även att mindre fel i större omfattning inte får hindra ett underkännande. Om entreprenaden underkänts skall en ny besiktning utföras. Entreprenören är den part som skall meddela när felen är åtgärdade och en ombesiktning är möjlig.

Vilka konsekvenser har en godkänd respektive underkänd slutbesiktning?

En slutbesiktning kan få konsekvenser på flera plan. En av de viktigaste konsekvenserna av en slutbesiktning är det juridiska skyddet den ger parterna. I utlåtandet från slutbesiktningen framgår det tydligt om entreprenaden är godkänd eller inte och vilka fel som då eventuellt behöver åtgärdas. Detta är ett stort skydd för konsumenten som annars kanske inte skulle kunnat hävda sin rätt då denne ofta saknar fackmannakunskaper.

Enligt ABS ska de fel som besiktningsmannen antecknat vara åtgärdade av entreprenören senast två månader efter slutbesiktningen, om inte parterna kommer överens om annat. Om parterna kommit överens om annat ska det också antecknas.

Besiktningsutlåtandet skall vara parterna tillhanda senast tre veckor efter det att besiktningen utförts, då är också besiktningsmannens uppdrag att betrakta som slutfört.

Sammanfattning – Vad ingår i en besiktning av en entreprenad?

Vad ingår i en besiktning av en entreprenad? En slutbesiktning av en entreprenad är ett mycket bra sätt för en beställare, konsumenten, att få klart för sig om entreprenaden utförts på ett korrekt sätt eller inte.
Den besiktningsman som ska utföra slutbesiktningen ska göra detta oberoende av någon av parterna och han eller hon ska också följa de formalia som gäller för en slutbesiktning.

I det besiktningsutlåtande som besiktningsmannen upprättar ska det tydligt framgå om entreprenaden är godkänd eller inte samt vad som eventuellt är fel. Entreprenören har två månader på sig att åtgärda felen som besiktningsmannen noterat.


Källor

Rätts Akuten